Udruženje prosvetnih radnika


TheTeachers
Association

 


Fond za podršku
civilnom društvu u Srbiji
 

 

KAKO   DO  POSLA

 

Pre nego što započnete sopstevni Biznis proverite:

 1. Preduzetništvo i osobine dobrog preduzetnika;
 2. Sagledavanje sopstvenih vrednosti;
 3. Pronalaženje ideja za budući biznis;
 4. Analiza preduslova za realizaciju odabrane ideje;
 5. Analiza izvora finansiranja;
 6. Osnivanje preduzeća i radnji (pravni aspekt);
 7. Izrada biznis plana.

 

Najčešći razlozi onih koji ne pisu ili nemaju vremana za pisanje biznis plana:
 
- Ne posedovanje biznis plana ( Imajte uvek biznis plan, jer neznate kada će Vaša ideja, poslovni poduhvat naići na povoljno okruženje i pozitivni splet okolnosti da od „ ideje na papiru postane realizovana stvarnost“).
- Teško je sve stavljati na papir ( Pišite, planirajte, analizirajte i čuvajte svoje ideje ).
- Ne mislite da nemate dovoljno vremena za pisanje biznis plana,
- Ne razmišljajte o novcu koji je potrebno uložiti u Vaš novi proizvod, koliko takav proizvod možete prodati i kolika je Vaša zarada, već to uradite kroz biznis plan.
- Ne razmišljajte previše o „tokovima novca“, već o onom novcu koji možete dobiti putem biznis plana ( koji će uskoro postati obaveza za privrednike).
- Ne razmišljajte previše o rizicima ( inflacija, okruženje, ekonomsko političke prileke... ), najvažniji su rizici Vašeg biznisa,
- Koristite različite izvore u cilju pisanja najboljeg oblika biznis plana.
- Koristite samo originalne ideje.
 
PROCEDURA ZA OSNIVANjE RADNjE
 
Prema važećim propisima osnivanje i poslovanje radnje regulisano je:
Saveznim zakonom o preduzećima ("Sl. list SRJ" 29/96 i dr.)
Republičkim Zakonom o privatnim preduzetnicima ("Službeni glasnik SRS" 54/89 i dr., Izmene i dopune Zakona o privatnim preduzetnicima "Službeni glasnik RS" 35/02)
 
Pod radnjom se podrazumeva: prodavnica, radionica, kancelarija, biro, servis, agencija, studio, pansion, apoteka, ordinacija i sl. (najčešće skraćenice u praksi STR- samostalna trgovinska radnja; SZR-samostalna zanatska radnja, SUR-samostalna ugostiteljska radnja i sl.)
Fizičko lice koje namerava da osnuje radnju, podnosi prijavu opštinskoj jedinici lokalne samouprave nadležnoj za poslove privrede u opštini gde će imati poslovno sedište.
 
Prijava sadrži:
 1. lično ime, broj lične karte i matični broj podnosioca prijave;
 2. prebivalište, adresu stanovanja i telefon;
 3. zanimanje;
 4. izjavu podnosioca prijave, da odlukom organa starateljstva nije stavljen pod starateljstvo, da mu u smislu člana 8 Zakona nije zabranjeno obavljanje određene delatnosti i da li će delatnost obavljati iz radnog odnosa;
 5. naznačenje delatnosti radnje i firmu radnje;
 6. naznačenje adrese prostorije u kojoj će se delatnost obavljati, odnosno adrese poslovnog sedišta;
 7. datum početka rada radnje, odnosno početak obavljanja delatnosti.
 
Osnivač radnje uz prijavu podnosi:
 1. Dokaz da je stekao poslovnu sposobnost pre punolestva, ako nije punoletan;
 2. odluku organa starateljstva (centar za socijalni rad-opštine u mestu stanovanja)da lice nije stavljeno pod starateljstvo;
 3. fotokopiju lične karte (strane 1,2 i 3);
 4. dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu opšte zdravstvene sposobnosti;
 5. dokaz o ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje odgovarajućih delatnosti u određenom prostoru (prostoriji);
 6. dokaz o posedovanju opreme i kadrova za obavljanje;
 7. dokaz da pravosnažnom sudskom odlukom, odnosno pravosnažnim rešenjem o prekršaju nije zabranjeno obavljanje određene delatnosti;
 8. saglasnost potrebnih nadležnih inspekcija;
 9. dokaz o uplati na ime: republičke i opštinske administrativne takse i takse opštinskih organa uprave.
Osnivač radnje može dati nadležnom organu uprave na uvid originalnejavne isprave ili može priložiti overene kopije tih isprava.
Više detalja na Web sajtu: Republika Srbija, Republička Agencija za razvoj Malih I Srednjih Preduzeća I preduzetništva :  www.sme.sr.gov.yu
 
 
Istarživanja članova LOGOS  PARLAMENTA  MLADIH
 
Kako postati uspešan privrednik?
 
Privredna aktivnost ili privređivanje je neophodna delatnost ljudi. Privređivanje je veoma važno jer čovečanstvo bez njega ne može da opstane.Osnovni motiv za aktivnosti ljudi je privređivanje što boljih,potpunijih i humanijih uslova življenja,sa što manjim troškovima poslovanja.
Privatnik tj. preduzetnik je čovek koji je odlučio da pokrene određenu delatnost i to prijavio nadležnom organu.Privatnik mora da imau vidu da je osnivanje i početak rada novog biznisa veoma zahtevan.On mora da poznaje i poštuje sve zakonske i ekonomske poslovne propise i odnose.Veoma je važan fer, korektan i pošten odnos prema svim subjektima u poslovanju. Potrebno je biranje sigurnih partnera i održavanje tekuće saradnje sa tim poslovnim partnerima.Za uspešno poslovanje poželjno je ulaganje u tuđe akcije i plasiranje novčanih sredstava u ostala dugoročna ulaganja kao što su na primer hartije od vrednosti. Neophodno je uvećavanje već postojećeg kapitala kupovinom ili izgradnjom novih objekata ili nabavkom savremenijih uslova za rad. Privrednik mora da primenjuje stručna saznanja iz oblasti ekonomije i specifičnosti vezane za granu delatnosti kojom se privrednik bavi.Za uspešno poslovanje veoma je bitna organizacija poslovanja. On mora da bude dobro upoznat sa delatnošću kojom želi da se bavi. Iz kog razloga, kakav rezultat iz toga može da očekuje, mora da ispita tržište, da zna šta se traži i u kojim količinama. Mora da se odabere stručan kadar za rad u preduzeću.Ovakvi poslovi zahtevaju aktivan rad i svakidnevno zalaganje za ostvarenje ciljeva poslovanja preduzeća.Veoma je bitan dobro organizovan marketing,što znači da ima dobru reklamu,da bude poznat,da stekne ugled među potrošačima. Cilj svakog preduzeća je sticanje profita. Međutim,u poslovanju su moguće i negativne situacije tj. da dođe do poslovnog gubitka. Gubitak se javlja kada ukupni prihodi ostvareni prodajom proizvoda na tržište ili vršenjem usluga, ne mogu da pokriju rashode u poslovanju. U tom slučaju vlasnik snosi posledice i tada mora da posegne svojom ličnom imovinom.
 
 
Najčešće greške koje čine početnici u biznisu
 
Najveći problem naročito kod početnika u biznisu je kako isfinansirati repro ciklus. Priliv i odliv nisu sinhronizovani i često se javlja nestašica  novca.To se najčešće rešava odlaganjem izmirenja obaveza prema dobavljačima ili uzimanjem kredita od banke. Greške nastaju lošim upravljanjem novčanim sredstvima i ne ulaganjem u profitabilne poslove.Početnici prave greške lošom procenom poslovanja,naročito pri opredeljivanju za delatnost kojom će se baviti. Do toga dolazi ne poznavanjem posla, nedovoljne stručnosti i nedostatka motivacije. Zainteresovanost zaposlenih zapovećavanje obima i kvaliteta proizvodnje postiže se boljim materijalnim nagrađivanjem zaposlenih, njihovim uključivanjem u upravljanje preduzećima i poboljšavanjem njihovog društveno-ekonomskog položaja u celini. Proizvodi se iznise na tržište koje je najbolji sudija uspešnosti poslovanja preduzeća. Na tržištu se susreću mnogobrojni proizvođači i vlada žestoka konkurencija koja dovodi do toga da samo najbolji opstanu,a ostali se sele u drugu privrednu granu ili na drugu teritoriju,a a do toga je dovela nedovoljna ispitanost tržišta. Nepoštovanje zakonskih normi je takođe velika greška,kao i neadekvatni oblik poslovanja.Preveliko zaduživanje kod banke bez pokrića i sigurnog profita dovode do problema. Greške nastaju neblagovremenim izvršavanjem obaveza i nevođenjem tačne i hronološke dokumentacije.
Dosadašnja praksa razvoja privrede pokazuje da je najproduktivnije privatno, odnosno akcionarsko posedovanje sredstava za rad,zato što se ona u ovom slučaju najbolje koriste.
 
 
Istarživanje izvršila:
Krstić Zorana, učenica Ekonomske škole Pirot iz Pirota
________________________________________________________________________
 
 
Načini za održavanje uspešnosti preduzeća
 1. Istraživanje tržišta-saradnja sa postojećim i novim kupcima u proširenju proizvodnog asortimana ili osvajanja nove proizvodne linije.
 2. Ljudski faktor.
 3. Sposobnost i znanje rukovodioca i referenata koji vode posao.
 4. Pored ostalog bitna je i intuicija.
 5. Rad na srednjeročnim i dugoročnim ciljevima firmi " Važno je da se preduzeće kreće, ali je bitnije u kom pravcu ide ".
 6. Dobra organizacija.
 7. Stalno praćenje inovacija, što proizvodnih, što finansijskih.
 8. Nedostatak para u privredi često se rešava prilikom naplata potraživanja kompezacijom ili cesijom, gde se kompezacijom dug prebacuje na drugog učesnika koji je spreman da plati obaveze prvog učesnika.Međutim cesijom se otkupljuje potraživanje.
 9. Međusobne obaveze između firmi se kompezacijom zatvaraju, nekad i između 10 učesnika.
Istarživanje izvršila:
Aleksandra Jovanović , učenica Ekonomske škole Pirot iz Pirota
u Odeljenju za prodaju gumenih proizvoda , Tehnička guma/ T I G A R – Pirot
 
_________________________________________________________
 
Razlozi koji dovode do težeg poslovanja
 1. Izuzetnno teška situacija u zemlji.
 2. Još uvek do kraja ne sprovedena privatizacija društvenog I državnog kapitala.
 3. Česta nesolventnost I nelikvidnost poslovnog partnera.
 4. Dugogodišnje zaostajanje privrede za svetskim trendovima ( tehnološje inovacije, savremena oprema, finasijske inovacije, stručnost kadrova...), " Učenje se ne završava uzimanjem diplome".
 5. Zakonska regulativa još uvek nedovoljno regulisana ( pre svega zakon o privatizaciji firme ).
 6. Domaće tržište je izuzetno malo, uglavnom platežno nesposobno.
 7. Izlazak na inostrano tržište je često uslovljeno carinskim barijerama I velikim troškovima transporta I izvoza.  
Istarživanje izvršila:
Aleksandra Jovanović, učenica Ekonomske škole Pirot iz Pirota
u Odeljenju za prodaju gumenih proizvoda Tehnička guma/T I G A R - Pirot
 
_________________________________________________________
 
Greške i postupci koje čine privrednici
Prvu grešku koju počine privrednici početnici je ta što prilikom osnivanja preduzeća ne angažuju stručno lice, koje bi im vodilo posao usled nepoznavanja propisa.
Posluju sa gubitkom ili iskazuju vrlo malu dobit,
pogrešno obračunavaju poresku obavezu,
kasne sa uplatom ne poštujući obračunski period poreza na promet,
ne uplaćuju redovano dnevni pazar, već novac koriste u druge svrhe ( najviše za ličnu potrošnju ),
neispravno popunjavanje specifikaceje za čekove za naplatu,
pogrešno popune poreske prijeve, obrasce,
popune prijavu sa manjim obavezama, da bi izbegli plaćanje veće obaveze,
prilikom uplate ne obrate pažnju na broj tekućeg računa, pa novac „legne“ na pogrešan tekući račun ( što se evidentira kao da nisu platili obaveze),
ne poštuju zakon o radu,
ne prijavljuju radnike, krše zakon o radu jer ne uplaćuju pripadajuće poreze i doprinose radnicima i nerdovno isplaćuju platu.
ne poštujuravila o jasno ispisanim cenama,
prodaja robe koja nije u javnom prometu ( u radnji, već je na nekom drugom mestu ).
 
Istarživanje kod predstavnika tržišne inspekcije
Istarživanje izvršila:
Milica Lilić, učenica Ekonomske škole Pirot iz Pirota
________________________________________________________________________
 
Najčešće greške koje preduzetnici čine u toku poslovanja
i kod osnivanja preduzeća
 1. Kod proizvodnih preduzeća najčešće dolazi do greške kada se plasira proizvod čija potražnja nije vilika ( jer nismo predhodno ispitali tržište),
 2. neplanirano investiranje u faktore proizvodnje ( na.primer veći deo novčanih sredstava iskoriste za izgradnju skupog poslovnog objekta, dok nam manji deo ostane za kupovinu sredstava za proizvodnju zastarele tehnologije),
 3. ne likvidnost preduzeća  ( ako preduzeće nije uspelo da proda svoje proizvode, ako su oni niskog kvaliteta, preduzeće će poslovati sa gubitkom, a vlasnik nije sposoban da izmiri svoje obaveze ),
 4. ostvarena dobit se troši za lične potrebe ( ostvarena dobit se ne ulaže u amortizaciju i proširenje proizvodnje već se troši na skupe automobile, egzotična letovanja... ),
 5. ne osiguravanje robe, preduzeća i imovine.
 
Istarživanje izvršila:
Sanja Džunov, učenica Ekonomske škole Pirot iz Pirota
________________________________________________________________________
 
Primeri uspešnih
Kako postati uspešan privrednik ?
 
          Preduzeće „Viktorija“ u Leskovcu zapošljava 41 radnika,te se po broju zaposlenih svrstava u mala preduzeća. Njegova organizaciona struktura je veoma uspešna.Vlasnik preduzeća gospodin Milivoje Rajković istovremeno je I direktor preduzeća. U skladu sa obimom posla on delegira prava I obaveze na svoje zaposlene, u skladu sa njihovim kvalifikacijama.
          Sa porastom broja zaposlenih koje se planira zajedno sa planiranim investicijama,preduzeće planira I odgovarajuću organizacionu strukturu koja će obezbediti najoptimalnije rezultate u budućnosti.
          Najpre je u septembru 1991 god. Osnovano proizvodno trgovinsko preduzeće „Viktorija-promet“ koje se bavilo trgovinom građevinskog materjala.To preduzeće je uz određene dopunske delatnosti, reorganizaciju I osavremenjivanje preraslo u „Viktorija“ D.O.O.(društvo sa ograničenom odgovornošću) na čijem čelu je gospodin Milivoje Rajković.
          Diplomirani mašinski inžinjer Zoran Rajković dao je najveći doprinos u kompjuterizaciji I savremenoj organizaciji preduzeća.
          Gospodin Gorov Bojan, piroćanac je ekonomski menadžer u „Viktoriji“.Njegov najveći doprinos je u kompjuterizaciji u vezi savremenog pristupa knjigovodstvu.
          Pored stalno zaposlenih (41) radnika preduzeće „Viktorija“u Leskovcu povremeno zapošljava dodatnih 20 radnika niže stručne spreme.
 
 
Prodajni asortimanpreduzeća sastoji se od tri grupe artikala:
 
 1. građevinski I izolacioni materjal (cement,kreč,betonsko gvožđe,ekseri I slično)
 2. veštačka đubriva (Npr. Urea đubrivo I druga)
 3. poljoprivredni proizvodi I stočna hrana (Npr. Kukuruz,stočno brašno,koncentrat za piliće…)
Preduzeće „Viktorija“ prodaju ostvaruje preko malobrojnih objekata u 9 gradova.Svojim kupcima obezbeđuje kupovinu na kredit do 6 meseci.
Preduzeće ne poseduje objekte I zemljište u svom vlasništvu.Malobrojni objekti su uzeti pod zakup.Objekat u kojem je sedište preduzeća je u vlasništvu direktora preduzeća gospodina Rajković Milivoja. On je svedok vremena u kome je ipak uz velike napore moguće biti uspešan privrednik, jer je u vođenju poslova pristupio domaćinski I ambiciozno.Taj uspeh mu je dalji stimulans. Njegova rešenja I planovi nisu kratkoročni, već dalekosežni I nisu brzopleti.
Cene asortimana su prilagođene kupovnoj moći stanovništva. Na tržištu su dobro procenjeni svi koraci, da bi se zatim donele odluke.Dobro su izvagani svi potezi koji su na kraju bili uspešni.
Poslovna strategija bazira se na:
Odgovarajući kadar I kvalitet proizvoda,uz visoka ulaganja za unapređivanje proizvodnje,ulaganje u marketing.
 
BIZNIS ZNANJA I VEŠTINE O USPEŠNOSTI SE SASTOJI U ZNANJU O:
·         Kako funkcioniše ekonomija,zakonodavstvo?
·         Planiranje biznis aktivnosti.
·         Finansiski menadžment I kontrola
·         Odnosi sa  zaposlenima
·         Operativni menadžment
·         Kontrola zaliha
·         Analiza tržišta
·         Koje proizvode I usluge ponuditi?
·         Promocija I reklama proizvoda
·         Utvrđivanje cene proizvoda
 
Najčešće greške koje trpe početnici u biznisu!
1.greška / Naziv firme predstavlja prvi kontakt sa klijentima, zato treba voditi računa o svakom elementu. Iz samog naziva firme, prema oceni stručnjaka, mnogi naši biznismeni nisu pokazali određeni stepen kulture u marketingu.Imamo mnoga preduzeća koja mame osmehe na licu kao što su na primer „Svinjski biznis“, “Džibronja“.
2.greška / Ne treba se držati samo jedne ideje, jer ideje su vrednosti u biznisu.Treba razraditi mnoge ideje i videti koja donosi novac i uspeh.
3.greška / Promene u prioritetu mušterija mogu preduzeće da dovedu na dno ukoliko se mušterije dobro ne upoznaju tj. treba znati šta oni sada žele i šta će želeti ubuduće.
4.greška / Ako se ne prati kretanje gotovine.Preduzeće može da bude profitabilno, ali nelikvidno jer svakodnevno se troši novac, a ne profit.
5.greška / Ako se zaposleni ignorišu tj. ako se ne motivišu i ne obučavaju. Bez strpljenja, istrajnosti i ljudskosti problemi mogu brzo da se nagomilavaju. Moral, produktivno i profit mogu biti vrlo brzo uništeni.
6.greška / Mešanja verovatnoće i realnosti.Uspešan privrednik živi u svetu verovtanoće,a troši novac u svetu realnosti.
7.greška / Nedostak plana prodaje.
8.greška / Ako je privrednik usamljeni rendžer. Privrednik može da bude ključ svega, ali ne može da radi sve i da se u isto vreme razvija. Čak i skroman uspeh može da ga pregazi ako ne angažuje prave ljude i proveri odgovornosti.
9.greška / Ako se nema „mozak operacije“.Treba angažovati savetodavni odbor ili mentora.Odbor mogu da budu članovi porodice kojima se veruje ili prijarelji.
10.greška / Ako privrednik misli da sve zna.Većina misli da sve zna o vođenju biznisa.Da li je baš tako?Da bi bio uspešan privrednik mora puno da čita,da koristi internet,posećuje treninge,da šalje zaposlene na treninge i biznisu su otvorena vrata uspeha.
 
Istarživanje izvršila:
Jelena Nešić, učenica Ekonomske škole Pirot iz Pirota
 
 ADRESE
 
Skupština opštine Dimitrovgrad
ulica: Balkanska br.2
telefon/centrala: +381 ( 0) 10 361108,
Kontakt osoba koja je nadležna za pružanje informacija o preduzetništvu u opštini: Ljubomir Veličkov
telefon predsednika opštine: +381 ( 0) 10 361100
 
Skupština opštine Pirot
ulica: Srpskih vladara  br. 182
telefon/centrala: +381 ( 0) 10 332244,
 
Potrebna dokumenta za registaciju kod opštine:
 1. izjava stranke da je upoznata sa propisima i uslovima za obavljanje delatnosti,
 2. prijava za upis u registar radnje,
 3. lekarsko uverenje,
 4. fotokopija o završenoj školskoj spremi,
 5. fotokopija lične karte,
 6. ugovor o zakupu ili dokaz o svojini za poslovni prostor,
a)         Građevinsku dozvolu
b)        Upotrebnu dozvolu ( objekat mora da ima sanitarni čvor, da je određene visine, da bude uređen i čist... ).
 1. uverenje ( ako je stranka u radnom odnosu od radne organizacije ) – saglasnost nadležne institucije
 
Pripremite „Dokumenta koja će  putovati“:
 1. saglasnost svih inspekcija,
 2. prijava za upis u registar radnji,
 3. izjava o ispunjenju uslova iz člana 11 stav 1 u vezi stava 3 zakona o privrednim preduzećima,  
 4. lekarsko uverenje,
 5. ugovor o zakupu prostora...
 6. uverenje, ako je lice u radnom odnosu,
 7. fotokopija lične karte i diplome,
 
Prikaz službi i institucija gde „putuje“ dokumentacija:
Poželjno je da predhodno obezbedite sva dokumenta.
 
Korak br. 1
Pisarnica skupštine opštine u Dimitrovgradu, Balkanska br.2
Naziv službe: Odeljenje za privredu i finasije
telefon: +381 ( 0) 10 361108,
( sve dole navedene službe se nalaze na adresi: Balkanska br.2, a telefon za kontakt je centrala : телефон : +381 ( 0) 10 361108.
Korak br. 2 / Služba privatnog preduzetništva
Korak br. 3 / Poreska uprava – Dimitrovgrad.
Korak br. 4 / Nadležne inspekcije
Korak br. 5 / Fond PIO  Dimitrovgrad
Korak br. 6 / Tržište rada – Nacionalna služba za zapošljavanje.
Korak br. 7 / Dokumentaciju poslati :
 
Ministarstvo privrede ulica Nemanjina 22
 
Republički Zavod za statistiku i informatiku ulica: Milana Rakića br.5 - Beograd
Korak br. 8
Za otvaranje ziro  računa kod Banke potrebno Vam je:
 1. Zahtev (u zahtevu se upisuju podaci o vlasniku,preduzecu, sifri delatnosti,adresa,telefon)
 2. Poreski broj (organ ovlascen za registar privrednih subjekata)
 3. OP obrazac (u njemu se upisuju lica koja su ovlascena za raspolaganje sredstvima na ziro racunu)
 4. Izvod iz statistike (su listovi od 4 – 11 registracija se vrsi kod trgovackog suda Nis)
 5. Resenje o upisu u sudski registar
Za dalje informacije obratiti se poslovnoj banci u Vašem gradu.
 
Istarživanje izvršila:
Mina Pejčić, učenica Ekonomske škole Pirot iz Pirota
 
 
 
Zbog mogućnosti promene zakonskih nadležnosti opština i institucija u njima , moguće su promene procedure, adrese, kontakt telefoni i drugi detalji u toku 2005.godine.  
Autor ove publikacija nije u mogućnosti da predvidi ovakve promene.
Автора на тази публикация не е в състояние да предвиди такива промени.
 
Savetujem Vam da pre bilo kakvog počinjanja  biznisa kontaktirate nadležna Ministarstva i Agencije, a detalje kao i ažurirane kontakte možete dobiti ako kontaktirate:
Udruženje prosvetnih radnika „LOGOS“ iz Pirota
telef/fax: 010/321441 i 319719 ili na 063/8461529
e – mail: dniklogos@ptt.yu ili na
Web: www.logos.org.yu
 
Pre nego započnete sopstveni Biznis – PROVERITE   I  PITAJTE.
Agencija za privatizaciju, Terazije 23, VI sprat, 11000 Beograd
tel: 011/32-48-100; 011/30-20-860, fax: 011/30-20-828,
web site:www.mpriv.sr.gov.yu/
Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza - SIEPA
 Terazije 23, VII sprat,  11000 Beograd,  tel: 011/32-48-040; fax: 011/30-48-227, office@siepa.sr.gov.yu , web site:www.siepa.sr.gov.yu/
Fond za razvoj Republike Srbije, Knez Mihajlova 14, 11000 Beograd,   tel: 011/631-239, fax: 011/627-214,   mail: frrs@EUnet.yu ,
web site: www.fondzarazvoj.sr.gov.yu/
Republički zavod za razvoj , Makedonska 4, 11000 Beograd, tel: 011/33-45-233,   fax: 011/33-45-531 , mail: rzrazvoj@infosky.net
Republički zavod za tržište rada,  Kralja Milutina 8, 11000 Beograd, tel: 011/32-45-924, fax: 011/32-45-236,  mail: rztrkabinet@yubc.net
web site: www.fondzarazvoj.sr.gov.yu/
Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva
Beograd, Topličin venac 19,
smes@net.yu
 
VAŽNE  ADRESE  BANAKA  U  PIROTSKOM   OKRUGU
 
BANKA  INTESA  A.D. – Beograd,  PJ Pirot , Branka Radičevića bb
Tel: 010/337-372
SOCIETE  GENERALE , ekspozitura Pirot, Janka Veselinovića br.1
Tel: 010/313-400
ALPHA  BANK   A.D. – Beograd,  PJ Pirot, Srpskih vladara ,
Tel: 010/333-399
KOMERCIJALNA   BANKA  A.D. – Beograd , PJ Pirot
Tel: 010/311-235
NIŠKA  BANKA   A.D. – Niš, ekspozitura  Pirot, Vuka Karadžića br. 1
Tel: 010/331-227
RAIFFEISENBANK - ekspozitura Pirot, Trg pirotskih oslobodilaca bb
Tel: 010/313-450
NOVA   BANKA  - ekspozitura Pirot, Dobrice Milutinovića br. 2
Tel: 010/311-318 
MB  BANKA - ekspozitura Pirot, Dobrice Milutinovića T.C. br. 5
Tel: 010/311-796,   311-795
AIK   BANKA - ekspozitura Pirot, Slavonska br. 1 
Tel: 010/313-757
 
 
Istarživanje realizovao:
Dragan Nikolić,prof.  Ekonomske škole u Pirotu
 
________________________________________________________________________
 
OPŠTINA  BABUŠNICA
 
DELTA  BANKA  A.D. – Beograd, PJ Pirot, ekspozitura Babušnica
ul. Saše Ivkovića br. 3 , Tel: 010/685-048
KOMERCIJALNA   BANKA  A.D. – Beograd , glavna filijala Niš
ekspozitura 87CM , Babušnica – 01 , ul. Živojina Nikolića br. 5
Tel: 010/686-183
JUABANKA  A..D – Beograd, ekspozitura  Babušnica
ul. Živojina Nikolića br. 4 , Tel: 010/685-466
NIŠKA  BANKA   A.D. – Niš , ekspozitura  Babušnica
ul. Živojina Nikolića 20,  Tel:010/685-042
 
Istarživanje realizovali:
Pavlović Emina i  Vidanović Sandra  iz Babušnice,
učenice Ekonomske škole u Pirotu
 
________________________________________________________________________
OPŠTINA  BELA  PALANKA
 
NIŠKA  BANKA   A.D. – Niš , POSLOVNA JEDINICA Bela Palanka
ul. Srpskih vladara  br. 60 - Bela Palanka , Tel: 018/855-178, 855-016
Fax: 018/855-599 , Direktor: Krstić Rade , www.niskabanka.co.yu
radno vreme: 7:30 – 15:00
CREDY  BANKA  A.D.  KRAGUJEVAC Fil. Šumadija banka, Ekspoz.  Bela Palanka , Srpskih vladara br. 1, 18310 Bela Palanka, Tel: 018/856-710, 
Fax: 018/856-711 , Šef ekspozit: Živković Momčilo
b.palanka@credybanka.com , www. credybanka.com
radno vreme: 7:30 – 15:00
MB BANKA, Filijala Pirot, eksp. Bela Palanka , Srpskih vladara bb, 18310  Bela Palanka , Tel: 018/855-056,    Direktor: Miroslav Milošević
www.mbbanka.co.yu
radno vreme: 7:30 – 16:00
 
Istarživanje realizovao:
Mijalković Nikola  iz Bele Palanke,  učeniik Ekonomske škole u Pirotu

___________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kontakti
Podrška civilnom društvu u Srbiji
Projekat finansira EU, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju
english  home